Point Shop


회원님들에게 open기념 선물을 보내드립니다.

*선물 획득 방법
1.회원가입을 한다. 1000point
2.게시물을 작성한다.
*글 작성 ->100 point
*번역글 작성 ->2000 point
(단, snsroom에서 인증도장 받은 게시물에 한해서)
*YouTube 영상물, 또는 동영상물일 경우->350point
3. 획득한 point가 쌓이면 아래의 베너 클릭후 들어가서 선물 신청

Tặng quà cho thành viên trong hội trong ngày kỷ niệm thành lập

*Cách thức tặng quà
1.Đăng ký thành viên viên -> 1000 điểm
2.Viết bài rồi đăng
*Viết bài ->100 điểm
*Dịch bài đăng->2000 điểm
(Chỉ những bài đăng được chứng nhận trong snsroom)
*Đăng bài bằng video trong youtube hoặc trên mạng xã hội -> 350 point
3.Tích điểm và click vào nút bên dưới để đăng ký đổi quà