Trung tâm khách hàng
제휴문의제휴 문의하기

• 문의글은 이메일로 답변드리며, 회원으로 문의한 경우 마이페이지 > 제휴문의내역에서도 조회 가능합니다.

• 서비스 운영시간: 오전 9시 ~ 오후 6시 월 ~ 금 (토, 일, 공휴일 제외)

Đặt câu hỏi
● Bài viết sẽ được trả lời qua email, Trường hợp người hỏi là thành viên thì vào trang cá nhân =>Có thể kiểm tra lại ơ bảng thông tin trung tâm khách hàng.
● Thời gian hoạt động dịch vụ : Sáng từ 9h~18h Từ thứ 2~thứ 6( Trừ thứ 7, Chủ nhật, Ngày lễ)
Thành viên đặt câu hỏi Nếu thành viên sử dụng chương trình thì có thể kiểm tra lại được các câu hỏi ơ trang cá nhân.

회원으로 제휴 문의하기
Hội Viên đặt câu hỏi

회원으로 제휴 문의를 이용하시면 마이페이지에서 현재 문의 중인 내용은 물론 지난 처리 결과도 조회 가능합니다.

비회원으로 제휴 문의하기

제휴 문의는 비회원도 동일하게 이용 가능하며, 이메일은 물론 비회원 제휴 문의 답변확인하기 메뉴를 통해 처리 결과를 확인하실 수 있습니다.